Hakkımızda

İLGİLİ KİŞİ (KİŞİSEL VERİ SAHİBİ) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

6698 sayılı KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamında yer alan aĢağıdaki taleplerinize iliĢkin tarafımıza iĢbu Formda açıklanan yöntem ve usullerde baĢvuru gerçekleĢtirebilirsiniz. 6698 sayılı KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 kapsamında ilgili kiĢi olarak aĢağıdaki haklara sahipsiniz. a) KiĢisel veri iĢlenip iĢlenmediğini öğrenme, b) KiĢisel veriler iĢlenmiĢse buna iliĢkin bilgi talep etme, c) KiĢisel verilerin iĢlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dıĢında kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiĢileri bilme, e) KiĢisel verilerin eksik veya yanlıĢ iĢlenmiĢ olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) Kanun 7. Maddede öngörülen Ģartlar çerçevesinde, kiĢisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) Kanun 11. Madde “d” ve “e” bentleri uyarınca yapılan iĢlemlerin, kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiĢilere bildirilmesini isteme, h) ĠĢlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kiĢinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) KiĢisel verilerin kanuna aykırı olarak iĢlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Söz konusu haklarınızı aĢağıdaki yöntem ve Ģekiller ile kullanabilirsiniz.

Başvuru formu

Hemen Ara 0252 616 71 81